La gestió dels residus, eina clau per a la transició cap a la sostenibilitat

Per Raúl Flores Duque, CEO i fundador de Prewaste SL, empresa partner de la UPIC en l’àmbit dels residus.

On som ara?

L’emergència climàtica actual s’està intensificant i es troba en un punt d’inflexió important. És el moment de prendre un paper actiu i formar part de la solució. En aquest aspecte, l’àmbit dels residus es pot convertir en una eina molt potent a l’abast de tots per a la transició cap a un món més sostenible.

Canvis de mentalitat en la producció i l’ecodisseny marquen el rumb a seguir per aconseguir una economia circular que minimitzi el desaprofitament. Mentre plantegem l’adaptació a aquests nous models, podem introduir millores en el sistema actual que ajudin a reduir el nostre impacte mediambiental.

Accions com la correcta separació dels residus, la seva posterior valorització o la seva reintroducció en la cadena de valor son bàsiques per poder reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) i l’esgotament dels recursos finits que ens ofereix el nostre planeta. En aquesta línia, la normativa europea, espanyola i catalana s’han endurit per marcar amb fermesa noves pautes per aconseguir l’objectiu residu 0 de l’Economia Circular.

Des de Prewaste, com a partners en l’àmbit dels residus de la UPIC, acompanyem a les empreses en aquesta transició per fer-la de la manera més eficaç i còmoda possible.

Què són els residus assimilables a municipal i quina és la seva problemàtica?

Tal i com marca l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), els residus assimilables a municipals son aquells que pertanyen a les fraccions d’envasos, orgànica, paper-cartró i resta que no es produeixen degut a l’activitat principal de l’empresa. Tota empresa que tingui espai d’oficina, menjador o espais similars genera aquesta tipologia de residus.

Les problemàtiques que aboquen aquest residu a una gestió incorrecta es basen en poca generació d’aquests i en que les empreses situades en Polígons d’Activitat Econòmica (PAE), es troben en moltes ocasions fora del radi d’acció de la recollida municipal. És per això que la majoria d’empreses opten per dipositar els assimilables al banal industrial, augmentant la generació d’aquests i abocant el futur de residus valoritzables a l’eliminació.

Hi ha solució a aquesta problemàtica?

Des de Prewaste vàrem analitzar aquesta problemàtica i es va trobar la solució: la recollida mancomunada de residus assimilables.  Aquesta recollida es basa en una recol·lecció col·lectiva dels residus per tal de solucionar la manca de recollida municipal i per a garantir la seva recollida tot i la poca generació d’aquests.

Així doncs, s’aconsegueix separar i valoritzar correctament el residu, donant-li una segona vida que amb altres vies de gestió no seria possible. A nivell ambiental la gestió mancomunada va estretament lligada al rumb normatiu comentat anteriorment, assolint objectius d’Abocament i Residu 0, al mateix temps que s’aconsegueix reduir la petjada de carboni.

Actualment, hi ha diversos circuits privats de recollida de residus assimilables, un d’ells gestionat per Prewaste dins el projecte Simbiosi Industrial dels ajuntaments de Sant Quirze, Barberà del Vallès i Sabadell. Durant el 2021, en aquesta recollida s’han aconseguit valoritzar 22,1 tones de matèria orgànica i 3,6 tones d’envasos lleugers, aconseguint així una reducció d’emissions de 8,13 tones de CO2eq.

Quina dimensió afegeix Prewaste a la recollida mancomunada?

· Traçabilitat 
Garantim la traçabilitat total del residu, des del seu origen fins al destí final. A més, els circuits de recollida privada ens permeten extrapolar les dades de les diferents empreses i calcular els diferents quilos de residu generats.

· Dimensió formativa 
Fem formacions a mida als treballadors de les empreses per tal de garantir una correcta segregació a l’origen del residu. Es tracten de formacions dinàmiques i àgils, impartides tant de manera presencial com telemàtica, que tenen l’objectiu de conscienciar i implicar al treballador dins el projecte.  

· Dimensió local
Adaptem el projecte a cada zona geogràfica col·laborant amb empreses locals i de proximitat, per tal que l’impacte ambiental de la gestió mancomunada sigui el menor possible.
Anàlisi de millores i optimització del circuit 
Realitzem reunions periòdiques amb les empreses implicades per tal de valorar els aspectes positius i negatius del circuit, establir objectius i optimitzar les diferents vessants del servei de recollida.

· Foment de l’associacionisme 
A partir de la creació d’un circuit amb diferents empreses, es fomenta la col·laboració competitiva, la creació de sinèrgies i la simbiosi industrial entre les empreses de la zona.

Vols millorar la recollida de residus de la teva empresa? Contesta la següent enquesta clicant aquí.

Per a més informació, contacta amb nosaltres per telèfon 93 315 72 56 o envia un correu a consultoria@prewaste.com.

Realitzarem un anàlisi previ de la generació dels vostres residus i de la viabilitat d’implantació del projecte sense cost.

tornar a inici