PROTECCIÓN DE DATOS

LEGISLACIÓ

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (des d’ara RGPD), UNIÓ DE POLÍGONS INDUSTRIALS DE CATALUNYA (des d’ara UPIC ) informa als interessats (des d’ara ‘Usuaris’) la forma en què es tractaran les seves dades de caràcter personal quan es accedeixin, naveguin o adquireixin els serveis de LA UPIC . Aquesta política de privacitat s’aplica en la present pàgina web sota el domini principal www.upiccambra.cat

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: Unió de Polígons Industrials de Catalunya NIF: G-63.891.515,
Adreça: Avinguda Diagonal, 452, 08006 Barcelona
Adreça electrònica: upic@upiccambra.cat

FINALITAT I LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

LA UPIC usarà les dades que proporcioni l’Usuari per a les següents finalitats: o Respondre qualsevol sol·licitud d’informació sobre els serveis que ofereix LA UPIC per part de l’Usuari o Atendre les sol·licituds d’adhesió a LA UPIC

L’Usuari haurà d’acceptar la present política de privacitat per poder rebre aquesta informació per part de LA UPIC. L’acceptació es produirà mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d’una casella disposada a l’efecte. Així mateix, es posa a disposició de l’Usuari la present política de privacitat, perquè el consentiment sigui lliure, específic, informat i inequívoc. En cas que l’Usuari no faciliti a LA UPIC les seves dades, o ho faci de forma errònia o incompleta, no serà possible rebre la informació sol·licitada per part de l’Usuari.

CATEGORIES DE DADES QUE ES TRACTEN

LA UPIC tracta les següents categories de dades: o Dades identificatives: nom, cognom/s, adreça electrònica i telèfon Com resulta comprensible, aquesta classificació és una aproximació i pot no resultar exhaustiva, mes encara si es té en compte el constant canvi que pateix la matèria a tractar i les consegüents modificacions.

DRETS DELS INTERESSATS

L’Usuari podrà exercir els següents drets pel que fa a les seves dades:

– Accés
L’Usuari tindrà dret a obtenir la confirmació per part de LA UPIC de si s’estan tractant o no les seves dades personals, així com l’accés a aquests.

– Rectificació
L’Usuari tindrà dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que el concerneixen. També tindrà dret a que es completin les seves dades personals, en cas que aquestes siguin incompletes.

– Supressió
L’Usuari tindrà dret a obtenir la supressió de les dades personals, sempre que aquestes ja no siguin necessàries per als fins pels quals es van obtenir.

– Oposició
L’Usuari tindrà dret a oposar-se al tractament de dades, sempre que es doni algun dels motius de l’Art.21 de l’RGDP.

– Limitació
L’Usuari tindrà dret a obtenir de LA UPIC la limitació del tractament de dades quan es compleixin les condicions establertes en l’Art.18 RGPD.

– Portabilitat
L’Usuari té dret a rebre les dades personals que hagi facilitat a LA UPIC , en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament quan es compleixin els requisits de l’Art.20 RGPD.

DESTINATARI DE LES DADES.

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a L’ASSOCIACIÓ excepte en els casos:

LA UPIC podrà donar accés o transmetre les dades personals facilitades per l’Usuari a tercers proveïdors de serveis amb els que hagi subscrit acords d’encàrrec de tractament de dades, i que únicament accedeixin a aquesta informació per prestar un servei a favor i per compte del responsable.

DURADA DEL TRACTAMENT DE DADES

Les dades amb els fins exposats en l’apartat 3. Finalitat i legitimació del tractament seran conservats per un termini de 5 anys.

TUTELA DE DRETS

LA UPIC informa l’Usuari que podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades i oposició i limitació al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades quan sigui procedent, que li atorga la legislació.

LA UPIC informa l’Usuari que aquests drets tenen les següents característiques:

Per exercir els seus drets LA UPIC posa a la seva disposició els següents mitjans:

En ambdós casos, haurà d’acreditar la seva identitat acompanyant fotocòpia o, si s’escau, còpia escanejada, del seu DNI o document equivalent per poder verificar que només donem resposta a l’interessat o el seu representant legal, havent d’aportar en aquest cas document acreditatiu de la representació.

Així mateix, i especialment si considera que no ha obtingut satisfacció plena en l’exercici dels seus drets, l’informem que podrà presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control dirigint-se a aquests efectes a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

COM PROTEGIM LA SEVA INFORMACIÓ?

A la UPIC ens comprometem a protegir la seva informació personal. Utilitzem mesures, controls i procediments de caràcter físic, organitzatiu i tecnològic, raonablement fiables i efectius, orientats a preservar la integritat i la seguretat de les seves dades i garantir la seva privacitat.

A més, tot el personal amb accés a les dades personals ha estat format i té coneixement de les seves obligacions amb relació als tractaments de les seves dades personals. En el cas dels contractes que subscrivim amb els nostres proveïdors incloem clàusules en les quals se’ls exigeix mantenir el deure de secret respecte a les dades de caràcter personal a les quals hagin tingut accés en virtut de l’encàrrec realitzat, així com implantar les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament de les dades personals.

Totes aquestes mesures de seguretat són revisades de forma periòdica per garantir la seva adequació i efectivitat. No obstant això, la seguretat absoluta no es pot garantir i no hi ha cap sistema de seguretat que sigui impenetrable pel que, en el cas de qualsevol informació objecte de tractament i sota el nostre control es veiés compromesa com a conseqüència d’una bretxa de seguretat, prendrem les mesures adequades per investigar l’incident, notificar-ho a l’Autoritat de Control i, si s’escau, a aquells usuaris que s’haguessin pogut veure afectats perquè prenguin les mesures adequades.

Darrera actualització: 31/10/2022.