LES APEU UNA REALITAT

27 de January de 2021

El passat 20 de desembre el Parlament va aprovar la Llei 15/2020 de les àrees de promoció econòmica urbana (APEU), un nou instrument de col·laboració publicoprovada que la Generalitat de Catalunya ha posat a disposició del territori per dinamitzar i transformar els Polígons d’Activitat Econòmica (PAE).

Les APEU, d’adscripció obligatòria per a tots els titulars de dret de possessió de les superfícies incloses en la seva delimitació geogràfica, promouran la implicació de tots les empreses d’un polígon en la millora de la qualitat del seu entorn i l’increment de la competitivitat de les seves infraestructures. Per tant, seran una peça clau en la promoció econòmica d’un municipi, una tasca que fins el moment ha estat exclusivament endegada per l’administració pública.

La iniciativa d’una APEU podrà ser impulsada per un mínim del 25% dels titulars de dret de possessió del polígon, per una associació empresarial territorial (amb un mínim de 5 anys de vigència) o per l’ajuntament, però només podrà ser aprovada si compta amb la participació del 50% dels titulars i s’aprova per majoria absoluta. L’aprovació definitiva l’atorga el Ple de l’Ajuntament.

En relació als recursos econòmics de les APEU, es preveu l’existència de quotes, subvencions i ajudes públiques, entre d’altres figures. Les quotes que abonaran els titulars del dret de possessió inclosos en l’APEU es determinaran segons la superfície construïda ponderada total i comptaran amb uns coeficients reductors en els casos de parcel·les sense construcció i parcel·les de serveis amb activitat. L’obligació del seu pagament naixerà de la publicació de l’ordenança municipal que regularà la seva creació i la gestió aplicable per al seu cobrament, que podrà ser delegada a l’administració local.

La Llei contempla l’existència d’ajudes públiques en funció de l’esforç tributari dut a terme per la comunitat empresarial de l’APEU i es preveu que el departament d’Indústria, en funció de la seva disponibilitat pressupostària, assigni en cada un dels 3 primers exercicis de vigència de la llei una línia d’ajuts per a la sensibilització, impuls, assistència tècnica i realització del pla d’actuació per a les entitats promotores.

Les APEU seran sens dubte una eina que caldrà implementar progressivament en el territori perquè permetran impulsar definitivament els nostres PAE. Ha arribat l’hora de dur a la pràctica la màxima de la col·laboració publicoprivada, i la UPIC serà al costat de les empreses, les associacions i els ajuntaments per oferir-los tot el suport necessari perquè les APEU siguin una realitat.

back to News