GRANTS AND SUBSIDIES

25 de juliol de 2021

Ajuts incentivadors a l’autoconsum i emmagatzematge amb fonts d’energia renovable

A mitjans de setembre 2021, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico publicarà la convocatòria d’ ajuts incentivadors a l’autoconsum i emmagatzematge amb fonts d’energia renovable, amb 3 programes adreçats a les activitats econòmiques, els quals es detallen a continuació:

Programa d’incentius 1: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en el sector serveis, amb o sense emmagatzematge.

Programa d’incentius 2: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en altres sectors productius de l’economia, amb o sense emmagatzematge.

Programa d’incentius 3: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius.

Per accedir a les bases de la convocatòria i més informació entreu a:
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/energias-renovables/ajuts-del-programa-dincentius-lligats-a-lautoconsum-i-emmagatzament-amb-fonts-denergia-renovable-i-implantacio-de-sistemes-termics-renovables.

25 de març de 2021

RESOLUCIÓ EMC/813/2021, convocatòria préstecs projectes inversió i desenvolupament industrial

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8373, surt publicada RESOLUCIÓ EMC/813/2021, de 3 de març, per la qual es fa pública la convocatòria per als anys 2021 i 2022 de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d’inversió i desenvolupament industrial (ref. BDNS 554325).

El passat de 28 de desembre de 2020 es va publicar al DOGC núm. 8304, l’ORDRE EMC/228/2020, de 22 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d’inversió i desenvolupament industrial

Article 4. Sol·licituds i termini de presentació
4.1 El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i restarà obert fins al 31 de desembre de 2022 o fins que s’exhaureixi el pressupost per a aquests conceptes.

Més informació:
Ordre EMC_228-2020, bases reguladores línea de préstecs inversions i desenv. industrial
Resolució EMC-813-2021 convocatòria línea de préstecs desenvolupament industrial

1 de gener de 2021

Programa General d’Inversió de la Diputació de Barcelona

A continuació trobareu els imports que la Diputació de Barcelona ha atorgat als Ajuntaments de les vostres localitats en el marc del programa general d’inversions. Aquests imports són per executar inversions a tot el municipi, també als PAE. En aquest sentit, a la línia 1 de projectes sostenibles, es poden presentar projectes de millora pels PAE.Més informació:
Veure Infografia
Veure Presentació

22 Octubre del 2020

IDAE: Programa d’ajuts per actuacions d’eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial

Concessió de subvencions del programa d’ajudes per a actuacions d’eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial. (regulat per les bases publicades al Real Decret 263/2019, de 12 d’abril).
Aquests ajuts estan regulats per l’IDAE i a Catalunya l’Institut Català d’Energia, n’és l’òrgan gestor.

Trets diferencials d ela Convocatòria a Catalunya
• Pressupost: 48.087.742 €
• Inversió elegible mínima per sol·licitud (IVA exclòs):
   – Tipologia 1 – millora processos industrials: 75.000€
   – Tipologia 2 – sistemes gestió energètica: 30.000€
• Import màxim d’ajut per projectes, en una mateixa ubicació industrial: 9.000.000€
• Règim reglat, és a dir, per ordre d’entrada.

Quines projectes són elegibles?
Actuacions amb una reducció de les emissions de CO2 i del consum d’energia final, mitjançant la millora de l’eficiència energètica. Comparar el consum específic (per unitat de producció) abans i després de l’actuació.
Energia final subministrada a la indústria, no incloent els subministres del sector de transformació de l’energia i les indústries de l’energia pròpiament.
NO es subvencionen la cogeneració ni la fotovoltaica o eòlica.

Qui es pot presentar?
PIME o una gran empresa del sector industrial, CNAE 2009 sigui: del 07 al 11, del 13 al 33 o del 35 al 39. Empreses de serveis energètics, contractada per planta industrial La convocatòria està oberta fins al 31 de desembre o fins l’esgotament dels fons.

Més informació:
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/pime-i-industria/idae-programa-dajuts-per-actuacions-deficiencia-energetica-en-pime-i-gran-empresa-del-sector-industrial-00001/

July 13th, 2020

The new program MOVES 2020 has been approved to foster efficient and sustainable mobility.

On June 17 th 2020 the Royal Decree 569/2020 related to the program for incentives for efficient and sustainable mobility (MOVES II program) was published. The program has been developed with the participation of the Autonomous Communities and the sector, and its endowment has increased in one year from €45 million to €100 million. The Catalan Institute of Energy (ICAEN) will channel 16 M€ for Catalonia.

MOVES II will fund the purchase of electric vehicles or plug-in hybrids, the installation of recharging infrastructure and electric bicycle loan systems, as well as the implementation of business transport plans.

More information:
http://icaen.gencat.cat/ca/detalls/noticies/20200623_noti_MOVES2