SERVEIS UPIC

A la UPIC oferim una cartera de serveis basada en els valors que com a entitat volem transmetre i incorporar en tots els projectes que gestionem

Intel.ligència

El nostre principal objectiu és oferir a les empreses, les associacions empresarials de PAE i les administracions públiques serveis orientats a l’eficiència. Un assessorament orientat a resultats i a accions generadores i aportadores de valor real.

Impuls Associatiu i APEU

Fomentem i gestionem la creació d’associacions empresarials als PAE a partir de l’interès privat de les empreses i el suport de l’administració local.

Amb un acurat acompanyament als nostres clients, públics o privats, oferim un servei especialitzat que inclou la diagnosi del PAE, la identificació de les possibles empreses tractores, l’organització de jornades de sensibilització i l’acompanyament tècnic en la constitució de l’associació, que inclou la redacció dels estatuts, del pla d’acció o del conveni marc amb l’ajuntament, entre d’altres accions.

Amb la Llei 15/2020 de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana s’ha obert la possibilitat de constituir aquests nous instruments d’impuls a l’associacionisme. Des de la UPIC donem suport a ajuntaments i associacions empresarials en la creació de les APEU

Dinamització i Gestió d’Associacions Constituïdes

Tot sovint les associacions de PAE es constitueixen davant d’una problemàtica puntual. Un cop solucionada, l’associació es queda en punt mort. La nostra activitat se centra en analitzar la seva robustesa amb una diagnosi interna, la identificació d’empreses tractores i la detecció de problemàtiques i d’oportunitats al PAE que poden generar, de nou, l’interès per l’associacionisme. Amb un acompanyament específic amb jornades de sensibilització, interlocució amb l’ajuntament i elaboració d’un nou pla d’acció, l’associació pot tornar a esdevenir un agent clau per al territori.

També oferim puntualment una gestió professionalitzada de l’associació amb alternatives que compleixen l’objectiu d’atendre les empreses associades, en cerqui de noves, gestioni administrativament l’entitat i dugui la secretaria tècnica

Eficiència Administrativa

Un dels principals obstacles de la competitivitat empresarial són les barreres administratives de legislacions i ordenances poc orientades a l’agilitat i l’eficiència, en àmbits com l’urbanístic o el mediambient.

Des de la UPIC exercim activament pressió a administracions públiques per eliminar o minimitzar al màxim aquestes barreres i participem en noves lleis i pactes nacionals que promouen la dinamització de l’activitat econòmica.

Des de la nostra Xarxa UPIC també facilitem informació d’ajuts i subvencions que atorguen les diferents administracions públiques que són de l’interès de les empreses i les associacions empresarials de PAE.

Plans d’acció Territorial

Tots els territoris gaudeixen d’una certa especialització sectorial vinculada al seu passat més recent i és aquesta empremta la que els confereix una singularitat que cal posar en valor.

Des de la UPIC treballem amb les associacions i les administracions públiques per comunicar millor i més eficientment el teixit empresarial, dissenyar accions de captació d’activitat econòmica, analitzar l’impacte de sectors d’activitat al territori, o radiografiar el teixit empresarial per detectar oportunitats de millora.

Competitivitat Empresarial

Amb estreta col·laboració amb totes les Cambres del territori català oferim a les empreses, les associacions empresarials i les administracions públiques assessorament actiu per a l’exportació i la internacionalització empresarial, eines d’estalvi fiscal, cerca de finançament, sessions de formació a mida i capacitació professional selectiva per a joves de 16 a 29 anys o introducció de processos d’innovació i indústria 4.0.

Un ampli portfoli de serveis que treballem colze a colze amb els nostres clients per oferir el més adequat en cada cas i des de la Cambra territorialment més propera.

Sostenibilitat

En l’European Green Deal, la Unió Europea confirma l’objectiu d’esdevenir climàticament neutra d’aquí al 2050. El nostre compromís és acompanyar els PAE a adoptar un model sostenible on s’impulsi la transició energètica cap a la descarbonització, apostant per l’economia circular i l’eficiència energètica, entre d’altres accions.

Amb aquest objectiu, comptem amb partners especialitzats de cada sector per oferir a les associacions i els municipis assessorament, sessions de formació, disseny i implementació de projectes tècnics, amb informació d’ajuts i subvencions en cada cas.

Eficiència i Transició Energètica

Impulsem l’adopció de mesures que permetin la introducció de tecnologies de generació d’energia basada en energies renovables, com la fotovoltaica, tèrmica, eòlica o biomassa, amb assessorament, formació i realització de projectes tècnics.

Acompanyem les empreses i les associacions empresarials en endegar accions adreçades a l’eficiència com la realització d’auditories energètiques o compres agregades d’energia.

Residus i Economia Circular

La gestió dels residus d’un PAE és una pràctica essencial però no sempre ben solucionada, amb un marc normatiu que no facilita la seva correcta valorització.

Des de la UPIC acompanyem les empreses, les associacions i els territoris a introduir una gestió que els aporti valor afegit amb la traçabilitat dels seus residus, assessorant-los en la implantació de millores econòmiques i mediambientals i impulsant noves oportunitats de negoci amb el residu-recurs.

Mobilitat

En la gran majoria de PAE la mobilitat és un factor de conflicte ja que no ha estat correctament planificada, i les necessitats actuals sobrepassen de llarg les previsions inicials. Si hi afegim el vector de la sostenibilitat comprovarem que els PAE no satisfan les demandes ni de les empreses ni de les seves treballadores.

Des de la UPIC oferim assessorament i implantació de projectes que condueixen a accions concretes de millora i orientació sostenible de la mobilitat, com la implantació de punts de càrrega per a vehicles elèctrics, solucions de transport compartit, reorientació de zones d’aparcament de vehicles, control de flotes, etc.

Xarxa de Telecomunicacions

Les infraestructures de telecomunicacions són vitals per a la competitivitat de les empreses ja que són essencials per desplegar els serveis avançats que les permetran d’avançar en la seva digitalització i internacionalització.

Oferim un acompanyament que ofereix solucions específiques a les necessitats dels PAE amb assessorament i implementació de projectes tècnics com l’operació i desplegament de xarxa interna de fibra òptica o solucions geo-referenciades de gestió de xarxes de telecomunicacions, entre d’altres.

Resiliència i Seguretat

Un PAE resilient és aquell que s’ha preparat per esmorteir, assimilar i adaptar-se als canvis de l’entorn. Des de la UPIC oferim a les associacions i als Ajuntaments elaborar plans de resiliència i seguretat amb l’objectiu de preparar els PAE per respondre als incidents, emergències i crisis, reduir el temps de tornada de les activitats a la normalitat, assegurar els llocs de treball, millorar les condicions medi ambientals, facilitar la viabilitat de les empreses, alinear el PAE amb la sostenibilitat i l’agenda 2030, establir sinergies entre el PAE i el seu entorn, millora la qualitat de vida i salut de les persones i incrementar la transparència.

També oferim a les associacions i empreses solucions tecnològiques per millorar la seguretat del PAE , així com la seguretat interna de cada empresa per preveure intrusions, actes vandàlics, robatoris, negligències laborals, risc d’incendis, fraus interns, espionatge… amb l’objectiu d’evitar pèrdues econòmiques.

Urbanisme i Paisatgisme

Els PAE del segle XXI han de comptar amb una bona planificació urbanística i una arquitectura funcional, singular i modèlica en consum de recursos, qualitat paisatgística i varietat de serveis. Una veritable comunitat.

Des de la UPIC oferim una visió on el planejament ha de donar servei a aquesta realitat acompanyant al teixit empresarial i a les administracions públiques en l’elaboració d’auditories urbanístiques, redacció i gestió de planejament i estudis d’integració paisatgística.

Centrals de Compres

La cooperació entre empreses és un factor de competitivitat que permet l’eficiència econòmica dels recursos. Tenint en compte que el 40% de la despesa de les empreses correspon a capítols no estratègics i que es pot optimitzar mitjançant una major dimensió del volum de compra, la UPIC ofereix un servei de creació de Centrals de Compres i Serveis per a PAE.

Aquestes CCS es poden canalitzar amb una central de compres pròpia o per un acord de col·laboració amb una empresa especialitzada i en general els béns i serveis més demandats són l’energia, les telecomunicacions, la gestió dels residus, les assegurances i els transports.

Innovació

La innovació és un dels elements claus per a la competitivitat de la indústria i la logística del s. XXI i des de la UPIC volem oferir acompanyament i solucions tècniques a associacions i territoris amb l’objectiu d’assolir des dels PAE un retorn clau a la ciutadania i a l’empresa.

Comunitat Virtual PAE3040

Davant les necessitats dels PAE d’arreu del territori i la situació econòmica actual, la UPIC ofereix una plataforma tecnològica de comunitat virtual que treballa exclusivament per aportar al teixit empresarial comunicació efectiva i eficiència de recursos.

La plataforma PAE3040 ofereix a les asociacions dels PAE un espai obert i compartit de comunicació empresarial, informació d’ajuts, generació de negoci i rendibilització d’actius. Una nova manera de treballar conjuntament associacions i empreses amb una eina on poden compartir debats, generar reptes, aportar idees i gestionar projectes d’acord amb el seu pla d’acció.

” rel=”noopener noreferrer” target=”_blank”>Accés Plataforma PAE3040

Geoportal PAE3040

Amb l’objectiu de dinamitzar el teixit empresarial d’un territori, la UPIC ha dissenyat una eina de geolocalització de Poligons d’Activitat Econòmica que identifica i posiciona en un mapa interactiu la seva localització, l’oferta de parcel·les i de naus industrials, i ofereix informació de les empreses que hi són ubicades.

Perspectiva de Gènere

L’ODS número 5 contempla la igualtat de gènere com a element transversal en tot tipus d’actuació social o econòmica al territori però malauradament no s’aplica en la mesura que caldria. A nivell de PAE han començat a aparèixer iniciatives que cal reforçar i visualitzar.

Des de la UPIC, i amb el suport de l’Observatori Dona i Empresa de la Cambra, oferim sessions de formació i assessorament per a la implementació d’accions orientades a la igualtat de condicions per a dones i homes a nivell de seguretat, accessibilitat, llenguatge o reconeixement.

Humanització dels PAE

Els PAE han estat tradicionalment espais de treball intensiu amb molt poca mirada social i escassament permeables amb els cascs urbans als quals donen cobertura.

Des de la UPIC estem plenament compromesos a treballar perquè els PAE esdevinguin espais amables on treballar, dotant de nous usos parcel·les i sòls creant noves interrelacions amb el seu entorn, i sobretot millorar les condicions de les persones treballadores que hi conviuen.

Per què els PAE no poden ser espais de confluència amb l’esport i la cultura?

Valorització del Patrimoni Industrial

Cal afrontar els nous reptes de l’activitat econòmica del s.XXI amb nous usos, noves necessitats, noves ordenacions. Sense oblidar, però, uns espais singulars que cal posar de nou en valor.

Des de la UPIC treballem per dotar d’una nova mirada el nostre patrimoni industrial des de la perspectiva dels requeriments de la nova indústria que han de permetre activitats amb una mixtura d’usos i paràmetres arquitectònics i urbanístics que no poden tenir acollida en els espais convencionals actuals.